34. Sayı

  • Yazının Tarihi: 18 Eylül 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ARİSTOTELES ÖZEL SAYISI

 TEOMAN DURALI

Aristoteles’in Akıl Esâslı Felsefe-Bilimi Oluşturuşu

The Formation of the Reason-Based Philosophy-Science System by Aristotle

AYHAN BIÇAK

Aristoteles Bağlamında Araştırmacılık ve Filozofluk

Being a Researcher and Philosopher in the Aristotelian Context

GÜVENÇ ŞAR

Aristoteles ve Sokrates Öncesi Felsefe

Aristotle and Pre-Socratic Philosophy

WERNER WILHELM JAEGER

Aristoteles: Gelişiminin Tarihinin Temelleri

Aristotle: Fundamentals of the History of His Development

ÇEV. Barış Aydoğan

WERNER WILHELM JAEGER

Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung

MERVE ARLI

Aristoteles’in Timaios Okumasında Unsur Tartışması

Discussion of Elements in Aristotle’s Timaeus Reading

ENGİN YURT

Negatif Teoloji Bağlamında Apophasis ile Aphairesis ve Aristoteles’te Olası Terim

Kökeni Araştırması

Apophasis and Aphairesis in the Context of Negative Theology and Search for A

Possible Term Origin in Aristotle

NAZLI İNÖNÜ

On Organon

Organon Üzerine

NAZLI İNÖNÜ

Organon Üzerine

On Organon

ESMA KAYAR

Aristoteles’te Ortak İlkeler Olarak Aksiyomlar

Aristotle on Axioms as Common Principles

ESRA ÇAĞRI-MUTLU

Aristoteles’te Çelişmezlik İlkesinin Ontolojik, Epistemolojik ve Semantik

Anlamları Üzerine

On Ontological, Epistemological and Semantic Meanings of Non-Contradiction

Principle in Aristotle

FARABİ

Analitik Kitabı

The Book of Analytic for Al-Farabi

Çev. Hacı KAYA

FARABİ

Kitâbu’t-Tahlîl

HAKAN YÜCEFER

Güçten Gücüllüğe: Aristoteles Metafizik Theta’da Ne Yapıyor?

From Power to Potentiality: How to Read Aristotle’s Metaphysics Theta?

HİKMET ÜNLÜ

Aristoteles’in Devinim Tanımı

Aristotle’s Definition of Motion

KEMAL BATAK

Aristoteles’in ‘Pironcu’ Probleminin Çağdaş Bir Çözümü:

Ernest Sosa ve Epistemik Döngüsellik

A Contemporary Solution to Aristotle’s ‘The Pyrrhonian’ Problematic:

Ernest Sosa and Epistemic Circularity

DİDEM ÇOBAN SARI

Platon ve Aristoteles’te Tümeller Problemi

Theory of Universals in Aristotle and Plato

JAMES FRANKLIN

Matematik Felsefesinde Aristotelesçilik

Aristotelianism in the Philosophy of Mathematics

ÇEV. Fatih KÖK

JAMES FRANKLIN

Aristotelianism in The Philosophy of Mathematics

ÖZGÜÇ GÜVEN

Aristoteles’in Sayı Anlayışı

Aristotle’s Conception of Number

ARİSTOTELES

Hafıza ve Çağrışımla-Hatırlama Üzerine

On Memory and Recollection

ÇEV. Egemen Seyfettin KUŞCU

ARİSTOTELES

Περι Μνημης Και Αναμνησεως

BURAK ŞAMAN

Aristoteles’te ve İbn Sina’da His ve İdrak

Sense and Perception in Aristotle and Avicenna

JAMES G. LENNOX

Aristoteles’in Hayvanbiliminde İnsan Türünün Yeri

The Place of Mankind in Aristotle’s Zoology

ÇEV. Ahmet Özkan ARSLAN

JAMES G. LENNOX

The Place of Mankind in Aristotle’s Zoology

ASLI AVCAN

Aristoteles Felsefesinde Hayvansal Hareket ve Hayvansal Birlik Sorunu

The Problem of Animal Movement and Animal Unity in Aristotle’s Philosophy

ARİSTOTELES

Arıstoteles’in Meziyetler Ve Zaaflar Üzerine (Περι Αρετων Και Κακιων)

Adlı Eserinin Çevirisi

The Translation of the On Virtues and Vices (Περι Αρετων Και Κακιων)

of Aristotle

ÇEV. Esra YALAZI

ARİSTOTELES

Περι Αρετων Και Κακιων

AYLİN ÇANKAYA

Aristoteles’in Etik’inde Haz ve İyi Arasındaki İlişki

The Relation Between Pleasure and Good in Aristotle’s Ethics

CEYDA KEYİNCİ

Aristoteles’in Philia Kavrayışı ve Modern Felsefi Tartışmalar

Aristotle’s Philia Notion and Modern Philosophical Debates

MELİKE DURMAZ

Aristoteles’te Polis’in Doğal Temelleri ve İnsanın Tamamlanması

The Natural Foundations Of Polis in Aristotle and the Completion of

Human Being

ALİ TEKİN

İbn Rüşd’ün Aristoteles’in Poetika’sını Yorumlama Tarzı Üzerine Bir İnceleme

An Inquiry on Ibn Rushd’s Commentary Style on Aristotle’s Poetics

MARTIN HEIDEGGER

Tam da Aristotelesçi Felsefenin Temel Kavramı Olarak Οὐσία [Ousia]

Oὐσία [Ousia] as the Basic Concept of Aristotelian Philosophy

ÇEV. Engin YURT, Güvenç ŞAR, Erdal YILDIZ

MARTIN HEIDEGGER

Die Oὐσία als der Grundbegriff schlechthin der aristotelischen Philosophie

DUYGU UYGUN TUNÇ

Aristoteles’in Hilomorfizminin Mirası Olarak Diyadik Metodoloji

Dyadic Methodology as the Heresy of Aristotle’s Hylomorphism

EGEMEN SEYFETTİN KUŞCU

Güncel Analitik Felsefenin Ontolojisinde Yeni-Aristotelesçilik: Gerçekten Yeni Mi?

Neo (New)-Aristotelianism in Ontology of Contemporary

Analytic Philosophy: Is It Really New?

RECEP ALPYAĞIL

Türkçede Aristo Hakkında Yazılan İlk Telif Eser ve

Aristo Terminolojisine Dönük Bazı Değiniler

The First Turkish Book on Aristotle and Some Remarks on

His Philosophical Terminology

NUR BEYAZ ERKIZAN

Aristoteles, Nussbaum ve Türkiye Üzerine Ya Da Olanaktan

Var Olmaya/Var Oluşa Doğru

On Aristotle, Nussbaum and Turkey or From Dunamis Towards Energeia

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

EXISTENTIAL – INFORMATIONAL – ETHICAL STUDIES:

METAPHYSICS

YAKUP KAHRAMAN

Felsefi Hermenötik Refleksiyonun Temeli Olarak Anlama-Dil İlişkisi

Comprehension and Language Relation as a Basis of Philosophical

Hermeneutics Reflection

SERDAL TÜMKAYA

Thomas Kuhn ve Onun Mantıksal Olmayan Rasyonalitesi

Thomas Kuhn and His Irrational Ration Ality

IMMANUEL KANT

Bütün Şeylerin Sonu (Das Ende aller Dinge)

The End of All Things

ÇEV. Metin TOPUZ

IMMANUEL KANT

The End of All Things

TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI

HISTORICAL – SOCIAL – POLITICAL – ARTISTIC STUDIES

YAYLAGÜL CERAN KARATAŞ

Geleneksel ile Modern Sanat Anlayışlarında Sanatın Kötülükle İlişkisi

Relations of Art and Evil Understanding of Traditional and Modern Art

CELAL YEŞİLÇAYIR

Carl Schmitt’in Siyasalın Otonomluğu Bağlamında Karar Vericiliği

(Dezisionismus) Keşfetmesi

Carl Schmitt’s Discovery of Decisionism (Dezisionismus) in the Context of

Autonomy of Political

SEVİM ERŞAHİN KARAKAŞ

Jacques Ellul’ün Düşüncesinde Felsefi Bir Problem Olarak Teknik

Technique as a Philosophical Problem in Jacques Ellul’s Thought

ALİ SERTAN BEŞER

Leo Strauss’un Eflatun Felsefesi Bağlamında Fârâbî Yorumu ve

Genel Açıdan Değerlendirilmesi

Leo Strauss’ Interpretation of Farabi in the Context of Philosophy of Plato and Its

Evaluation from General Point of View

ALPER BİLGİLİ

Nazım Hikmet Şiirinde Bilim Ve Teknoloji

Science and Technology in Nazım Hikmet’s Poetry

SÜMEYYE PARILDAR

Quentin Skinner’in Bağlamcı Tarih Anlayışı

Quentin Skinner’s Contextualist Understanding of History

ENGİN KOCA

Fizik ve Siyaset İlişkisi: Locke’un Siyaset Felsefesinin Newtoncu Kökleri

Relationship Between Physics and Politics: Newtonian Roots of Locke’s Political

Philosophy

Giriş ve Çeviri: C. CENGİZ ÇEVİK

Sallustius Külliyatına Ek: Marcus Tullius Cicero’ya Hakaret

“Appendix Sallustiana: Invective to Marcus Tullius Cicero”

KİTABİYAT

BOOK REVIEW

GÜLSÜM MEHDİYEV

Childhood in the Late Ottoman Empire and After

TAHSİN ÖLMEZ

Rational Belief: Structure, Grounds, and Intellectual Virtue

SERDAR GEZER

Korkunç İvan Zamanında Rusya

CAN TANKUT ESMEN

Tarihin İnsanları Kişilikler ve Tarihin Seyri

ŞEYMA KÖMÜRCÜOĞLU

Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar: Ötekiliği Yorumlamak

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.