Hakkında

Kendisine klasik İslâm düşünce geleneğini temel alan Kutadgubilig kendini bir felsefîleşmiş kültür inşâasına katkıda bulunmak iddiasını taşıyan felsefe – “varlık” ile “bilgi” öğretileri, “bilim teorisi”, “ahlâk”, “dil’, “din”, “tarih” ile “toplum”- araştırmalarına; mantık ile matematik çalışmalarına ve bilim – “fizik”, “gökbilim”, “yer bilimleri”, “kimya”, “canlılar bilimi”- incelemelerine açacaktır.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nda aranan başta gelen özellik, özgünlük, felsefe-bilim ciddîliği, enginlik, derinlik ile ifâde güzelliğidir. Özgünlükten kasdımız, öncelikle Türk müellifinin, ele aldığı soruna evvelemirde klasikleşmiş İslâm düşüncesinin bakış açısını da dikkate alarak çözüm önermesi keyfiyetidir. İfâde güzelliğine gelince; bundan murad olunan, Türkcenin, yüzyılların zevk ile letâfet imbiğinden süzülerek günümüze erişmiş soylu söz varlığı ile anlatım gücünün alabildiğine ortaya koyulmasıdır.

Felsefe-bilim zihniyeti, taassub ile tek taraflılığı reddeder. Tersine, eleştiri tavrıyla yola koyulunur. Felsefe-bilim akılyürütme yolunun sonu yoktur. Her akılyürütme silsilesinin sonu gibi gözüken vargı, yeni bir gidişin başlangıcını bağrında taşır. Ancak, eleştirel tutum, özellikle ahlâk-tarih-toplum-siyaset çerçevesinde, açısızlık, görüşsüzlük ile ifâdesizlik anlamına gelmez, gelemez, gelmemelidir.

Felsefe-bilim bağlamında ortaya koyulan bir verim, ilk bakışta, nice özgün gözükürse gözüksün, belli bir geleneğin bağrında yer almıyorsa, kalıcı bir anlam kazanamaz. Havaya saçılmış tohumları andırır. Ekinlerin yetişip serpilmeleri için tohumların, münbit topraklara atılmaları icâb eder. Benzer biçimde, düşünceler ile varsayımların kalıcı, etkileyici ve evrensel anlamlar kazanabilmeleri de belli bir felsefe-bilim geleneğinin (école) içerisine doğup bağrında neşvünemâ bulmalarına bağlıdır. İşte, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Türk düşüncesinde böyle bir geleneğin oluşmasına zemîn hazırlayabilirse, kuruluş amacı doğrultusunda hizmet görmüş olacaktır. Derginin sayfalarında yazılarıyla yer alacak felsefeci-bilimadamlarımızın, dialektik bir anlatışta, düşüncelerini “çarpıştırıcak” bir ortama kavuşmaları dileğimizdir.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2002 yılından itibaren yayımlanmakta olan akademik ve hakemli bir felsefe dergisidir. 2002-2015 yılları arasında yılda iki defa yayımlanmış olan Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2016-2018 yılları arasında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yılda dört sayı olacak şekilde yayımlanmıştır. 2018 yılından itibaren Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaya devam eden Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2021 yılından itibaren Haziran ve Aralık aylarında yayımlanacaktır.

ULAKBİM ve Philosopher’s Index tarafından dizinlenmekte olan Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nın yayım dili Türkçedir ve farklı dillerde makalelere, çevirileri ile birlikte yer verilmektedir. Ayrıca, daha önce değişik yayım organlarında, öncelikle eski yazıyla, çıkmış önemli çalışmalar da, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nın sayfalarında unutulmaktan kurtarılacaklardır. Her sayı, sırasıyla varlık, bilgi, ahlâk araştırmaları, tarih, toplum, siyaset, sanat araştırmaları, bilim incelemeleri ve kitabiyat biçiminde bölümlenecektir.

Yayımlanma talebi ile gönderilmiş olan çalışmalar, içerik ve biçim açısından hakemler ve yayım kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Basılmayanlar da, yayımlananlar gibi, iâde olunmayıp arşivlenmektedirler. Yayım ilkeleri ve makale formatı hakkında detaylı bilgi için web sitemize (www.kutadgubilig.com) bakınız.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, yayımladığı çalışmalarda izhâr olunmuş düşünceler ile görüşlerin sorumluluklarını üstlenmez. Yalnız, dil ile ifâde biçimlerinde nisbî bir ortaklığı sağlamak amacıyla müdâhale hakkını mahfûz tutar. Saygılarımız ve selâmlarımızla, “mutluluk veren bilgi”: Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları.

*

Kutadgubilig takes its ground on the Islamic philosophy tradition, and now it is going to welcome in its pages the studies on philosophy –doctrines on ‘existence’ and ‘knowledge’, ‘theory of science’, ‘ethics’, ‘religion’, ‘language’, ‘history’ and ‘society’–, on logic and mathematics, and researches on science –’physics’, ‘astronomy’, ‘geometry’, ‘chemistry’, ‘biology’– that claim providing for the establishment of a philosophical tradition.

First requirements are individuality, gravity on philosophy and science, immensity, depth, and beauty of expression. What we mean by individuality is the assessment of the classical early Islamic thought by the author (especially the Turkish author) while examining the question that he chooses and then provide a solution. As for the beauty of expression, what is desired is the revealed Turkish eloquence with its esteemed, charming and extant vocabulary.

The mentality of science and philosophy rejects the unilateralism. On the contrary, it sets off with an attitude of criticism. It is an endless road. Every end is a beginning. However, the attitude of criticism, does not, shall not and will not mean an agonic or expressionless attitude especially on the ethical-historical-social-political ground.

A philosophical and scientific fruit can not bear a permanent meaning unless it is supported by a tradition no matter how original it looks. It resembles the seeds thrown to the air. They should be sowed first. It is the same with the ideas. They should begin their existence in an école. That is why the periodicals’ aim is to prepare a ground for a tradition of this kind. Our hope is to get the authors ‘crash’ their ideas with dialectical minds in the papers of the periodicals.

Kutadgubilig Philosophy-Science Studies (the Blissful Wisdom) is an academic and refereed philosophy periodical being published since 2002. It was being published twice a year between 2002 and 2015; however from 2018 on, it has been published four times a year, on March, June, September, and December. Starting from 2018, Kutadgubilig Journal of Philosophy-Science Research was being published in March and September. In 2021, we will be publishing our issues in June and December.

Its index is being prepared by ULAKBİM and Philosopher’s Index. Turkish is its official language; however, it is also open to texts in some other languages together with their relevant Turkish translations. Moreover, some important works that were published with the ottoman script in various media organs are going to be revitalized. Every issue is going to be classified in this order: existence, knowledge, ethics studies; history, society, politics, arts studies; science studies; and bibliography.

Works submitted for publication are being published after the evaluation of the referees and the editorial board. The ones that are not being published are not sent back, but archived. For further information on publishing principles and the format of the articles, please visit our website (www.kutadgubilig.com).

Kutadgubilig Philosophy-Science Studies does not take the responsibility of the views and thoughts expressed in the articles. It does, however, keep the right of intervention so as to provide a relative cooperation on language and expression manners. Best regards, ‘uplifting knowledge’, Kutadgubilig Philosophy-Science Studies.

EDİTÖR’ÜN NOTU

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi’nin Eylül 2020 tarihli 42. sayısı, üçü kitabiyat, ikisi hocaya vefa bölümünde olmak üzere toplam on iki yazıdan oluşmaktadır.

İbrahim Aksu, “Erdem Mutluluk İçin Yeterli Midir? Râgıb El-İsfahânî’de Dışsal İyiler Problemi” başlıklı makalesinde ‘dışsal iyiler’ sorununu, İslam felsefesi düşünürlerinden Râgıb el-İsfahânî’nin eserleri bağlamında ele almaktadır. Aksu’ya göre İsfahânî, mutluluğa ulaşmak için ‘dışsal iyiler’ olarak adlandırılan erdem dışı unsurlara farklı düzeylerde roller vermektedir.

Mehdi Cengiz ve Şükran Fazlıoğlu’nun birlikte kaleme aldığı “Fahreddin Er-Râzî’nin ‘Dilde Kesinlik’ Sorununa Yaklaşımı: Tespit ve Tercih” adlı makalede, ‘dilsel delâletin zannîliği’ hakkında Râzî’nin ortaya koyduğu teorinin ne olduğuna dair görüşler saptanarak değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Adnan Esenyel, “Gadamer’de Önyargıların Rehabilitasyonu” başlıklı makalesinde, Gadamer düşüncesindeki önyargı ve anlam arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu bağlamda yazar makalesinde, Gadamer’in felsefi hermeneutiğinin içerimlerini ve yol açtığı birtakım sonuçları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Özgürlüğe Mahkûmiyet Ontolojik Bir Zorunluluk Mudur: Sartrecı Bir Bakış” başlıklı makalesinde Zeynep Zafer Esenyel, Sartre düşüncesindeki özgürlük sorununu konu edinmektedir. Esenyel makalesinde, Sartre felsefesindeki özgürlük fikrinin, bu felsefenin bilincin fenomenolojisine ilişkin düşünce zincirinin ulaştırdığı zorunlu bir sonuç olduğunu öne sürmektedir.

Engin Koca, “Kopernik Devrimi: Modern Kozmolojinin Oluşum Süreci” isimli makalesinde, Dünya merkezli kozmolojiden Güneş merkezli kozmolojiye geçiş sürecinin adı olan Kopernik Devrimi’nin modernitenin oluşumu ile ilişkisini sorgulamaktadır. Yazar, modern kozmolojinin oluşum sürecini analiz ederek, modernitenin metafizik temellerini açık kılmaya çalışmaktadır.

Osmanlı Mantık Geleneğinde Îsâgûcî Örneği: Kısm-ı Tasavvurât Min Hülasâti’l-Mîzân” başlıklı makalesinde Kübra Purde, Osmanlı medreselerinde Îsâgûcî yazma geleneği içerisinde yer alan Kısm-ı Tasavvurât Min Hülasâti’l-Mîzân isimli eseri incelemekte, dönemin mantık anlayışıyla ilgili literatüre katkı sunmaktadır.

Mona Ahmed Tufan, “Modern Bilimin Sosyoekonomik Temelleri Üzerine Hessen-Grossman Tezine Dayalı Bir İnceleme” adlı makalesinde, Hessen ve Grossman’ın tezlerini incelemekte, Descartes ve Newton’un mekanistik evren görüşüne ulaşmasını sağlayan sosyoekonomik arka planı analiz etmektedir. Yazar makalesinde Hessen-Grossman tezini merkeze alarak, bilimsel gelişmelerin arkasındaki sosyoekonomik koşulları ve maddi temellerin entelektüel gelişmelerdeki etkilerini çözümlemeye çalışmaktadır.

Dergimizin bu sayısından itibaren vefat eden hocaların çalışmalarını tanıtmak için “Hocaya Vefa” başlığı açılmıştır. Bu başlık altında düşünce tarihimizde yer etmiş, eserleri ile Türk düşüncesinin gelişmesine katkıda bulunmuş hocaların düşüncelerini tanıtan yazılara yer verilecektir. “Hocaya Vefa” bölümünün ilk konukları kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Prof. Dr. Cahit Tanyol ve Prof. Dr. Abdulkuddûs Bingöl olmuşlardır.

Erkan Çav, Cahit Tanyol üzerine yazısında, uzun ömrü süresince onlarca çalışmaya imza atmış Cahit Tanyol’un hayatını, kitaplarını ve düşünce dünyasındaki yerini kaleme almıştır. Ali Osman Gündoğan ise mantık ve İslam felsefesi çalışmalarıyla öne çıkan Abdulkuddûs Bingöl’ün düşüncelerini değerlendirmiş ve farklı türden çalışmalarının kronolojik olarak dökümünü sunmuştur.

Kitabiyat bölümümüzde üç kitap değerlendirmesi bulunmaktadır. Teoman Duralı’nın Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilimi Felsefesi – Evrim ve Ötesi kitabını Ayşe Yılmaz değerlendirmiştir. Müjdat Takıcak’ın Matematik Felsefesi adlı kitabını Ahmet Çevik incelemiştir. Nusret Polat’ın Güzel ve Yüce: Platon’dan Hegel’e Estetik Kültürü isimli eserini Ömür Karslı değerlendirmiştir.

Yeni sayılarda yeni konularla buluşmak ümidiyle.

EDITORIAL NOTE

Kutadgubilig Journal of Philosophy-Science Research’s issue 42 of September 2020 consists of twelve essays, three of which are book reviews and two are obituaries to the masters we have lost recently.

İbrahim Aksu’s article, entitled “Is Virtue Sufficient For Happiness? The Problem Of External Goods in Rāghıb Al-Isfahānī”, tackles with the external goods problem in and around the works of Al-Isfahānī. Aksu suggests that Al-Isfahānī gave differentiating roles to “external goods”, i.e. elements that are not affiliated with virtues, for achieving happiness.

Mehdi Cengiz and Şükran Fazlıoğlu’s co-authored article “The Approach of Fakhr al-Dīn al-Rāzī to the Problem of Certainty in Language: Evaluation and Preference” focuses on the works of al-Rāzī to unearth his understanding of “linguistic signification’s conjecturality”.

Adnan Esenyel’s “The Rehabilitation of Prejudices in Gadamer” develops a reading of the concepts “prejudice” and “meaning” in Gadamer’s thought. In this context, author lays out the implications of philosophical hermeneutics and the results issuing out of the latter.

“Is Condemned To Be Free an Ontological Necessity? A Sartrean View”, penned by Zeynep Zafer Esenyel, problematizes the freedom in Sartre’s thought. For Esenyel, Sartre’s idea of freedom is the logical end point of the chain of ideas springing from the phenomenology of consciousness.

Engin Koca’s “Copernican Revolution: The Formation Process of Modern Cosmology” questions the connection between the Copernican revolution and the formation of modernity. For Koca, investigating the formation process of modern cosmology discloses the metaphysical roots of modernity.

Kübra Purde’s “An Example of Îsâgûcî in the Tradition of Ottoman Logic: Kısm-ı Tasavvurât Min Hülâsati’l-Mîzân” discusses the book entitled Kısm-ı Tasavvurât Min Hülasâti’l-Mîzân which is part of the Îsâgûcî tradition. By doing so, she makes a contribution to the literature of logic in the Ottoman tradition.

Mona Ahmed Tufan’s “An Examination of the Socioeconomic Foundations of Modern Science: An Investigation Based on the Hessen-Grossman Thesis” deals with Hessen & Grossman thesis. This thesis looks at the socioeconomic background that made possible Descartes and Newton to figure mechanistic understanding of universe. Following Hessen-Grossman thesis, author tries to unravel the socioeconomic conditions and material substructure’s effect on intellectual developments.

Starting with this issue, we are starting a section entitled “Obituary” to pay respect to the life and works of our deceased masters. This section is devoted to articles on scholars who have contributed to the development and progress of Turkish thought. First guests of “Obituary” are two scholars who have passed away recently: Prof. Dr. Cahit Tanyol and Prof. Dr. Abdulkuddûs Bingöl.

Erkan Çav, in his obituary to Cahit Tanyol, presents a biography and then situates Prof. Tanyol, who have written numerous books and articles, in the world of ideas. Ali Osman Gündoğan’s piece Abdulkuddûs Bingöl evaluates latter’s work and presents a bibliography, thus invites us to a panaroma of his life-long pursuit in the field of logic.

Book Reviews section has three articles: Ayşe Yılmaz wrote on Teoman Duralı’s Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilimi Felsefesi – Evrim ve Ötesi; Ahmet Çevik reviewed Müjdat Takıcak’s Matematik Felsefesi; and, lastly, Ömür Karslı reviewed Nusret Polat’s Güzel ve Yüce: Platon’dan Hegel’e Estetik Kültürü.

Hope to see you again with our new issue.

Yorum Kapalıdır.