Yazım Kuralları

 • Yazının Tarihi: 15 Ekim 2020
 • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş

KUTADGUBİLİG FELSEFE-BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ETIK İLKELER

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi editörleri, yayın kurulu, ha­kemleri ve yazarları araştırma ve yayın etiğine hassasiyetle uymakta, yayımlanacak makalelerde kıstas olarak editörler, yayın kurulu ve yazarlar, COPE (Committee on Publication Ethics)’un uluslararası standartlarını dikkate almaktadırlar. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi yayımlanacak makaleleri çift kör hakemlik siste­miyle değerlendirmekte, iki hakem tarafından onay verilen makaleler yayım sürecine kabul edilmektedir. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi yayımlanacak makalelerde bilimsel ahlâka uygunluk, özgünlük, tutarlılık ve literatüre katkı ölçütlerini göz önüne almakta, bu ölçütlere uymayan makaleler kabul edilmemektedir.

MAKALE FORMATI

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. Kutadgubilig’e doktora öğrenimine devam eden ve doktorasını tamamlamış araştırmacıların yazıları kabul edilmektedir. Dergimizde felsefe ve bilim disiplinlerinden makalelere, kitap değerlendirmelerine/eleştirilerine, düşünce dünyamızda yer etmiş düşünürlerimize ilişkin “Hocaya Vefa” yazılarına yer verilmektedir. Kutadgubilig’de akademik makalelerin yanı sıra akademik etkinlik, akademik gündem yazıları ve düşünürlerle söyleşiler de yer bulmaktadır.

Dergimize gönderilecek yazılar, bilgi@kutadgubilig.com mail adresi üzerinden ulaştırılmalıdır. Haziran sayısı için en geç 15 Nisan, Aralık sayısı için ise en geç 15 Ekim tarihine kadar gönderilen yeni yazılar değerlendirmeye alınmaktadır. Yayımlan­ması için gönderilen yazılar öncelikle yayın formatına uygunluk açısından editöryel ön incelemeden geçirilmekte, editörün uygun görmesi halinde yazılar, ilgili alanda uzman en az iki hakeme iletilmektedir. Makaleler, iki hakemin onay vermesi halinde yayımlanmakta, hakemler tarafından bir onay bir ret verilmesi durumunda ise üçüncü hakeme başvurulmaktadır. Kitabiyat kapsamındaki yazılar ise aşağıda belirtilen kriterler gözetilerek editöryel kurul tarafından uygun bulunması halinde yayımlanmaktadır.

Kutadgubilig’e yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler şu özelliklere sahip olmalıdır:

 • Yazıların MS Word 98 veya daha üst bir sürümünde (eşdeğer programlarda yazılan yazılar Word formatıyla uyumlu ise) kabul edilmektedir. A4 boyut­larında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16×24,7 cm’lik alana) Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, paragraflar arasında 6 puntoluk otomatik boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 • Makale uzunluğu belirtilen şartlar dahilinde kaynakça ve ekler dahil 30 sayfayı geçmemelidir.
 • Yazı içinde grafik ve resimler varsa maksimum 10×20 ebatında ayrı bir dosya olarak jpeg veya tiff formatında en az 300 dpi çözünürlükte gönderilmelidir.
 • Dergimize gönderilecek makaleler özet, giriş, konu içeriğine ilişkin alt başlıklar, sonuç ve kaynaklardan oluşmalıdır. Makale özetlerinde makale konusunun, konuya ilişkin sorunların, yazarın makaledeki amaçlarının ve vardığı sonucun ifade edilmesi gerekmektedir.
 • Yazılarda aşağıdaki bilgiler mevcut olmalıdır:
 1. Başlık sayfası; yazının ana başlığı, tüm sözcükler majiskül olarak yazılacak ve ortalanacaktır.
 2. 150-250 kelime arası Türkçe özet ve 4-10 kelime arası Türkçe anahtar kelimeler yer almalıdır.
 3. Yazının İngilizce başlığı bildirilmeli ve 150-250 kelime arası İngilizce özet ile 4-10 kelime arası İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir.
 4. Yazara ait bilgiler: Kurumsal bilgiler, e-posta adresi, ORCID ID bildirilmelidir.
 • ki ve daha çok yazarlı yazılar bir taahhüt mektubu ile birlikte gönderilmelidir. Bu taahhütnamede; yazının tüm yazarlarca okunup onaylandığı, akademik usul ve teamüllere uygun olduğu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bildirilmelidir.
 • Kitabiyat bölümü için gönderilecek olan yazılar şu hususlara göre hazırlan­malıdır:
 1. Kitap değerlendirme/eleştirisi için konu edinilecek eserin ülkemizde ve dünyada felsefe ve bilim alanıyla ilgili olması ve alana önemli katkılar yaptığına inanılan kişiler arasından seçilmesi gerekmekte­dir. Ayrıca bu bölümde yer alan yazıların, baskı tarihi son 3 yıl olan kitaplara ilişkin olması gerekmektedir.
 2. Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarının uzunluğu belirtilen şartlar dahilinde 5 sayfayı geçmemelidir.
 3. Kitabın künyesi sırasıyla; yazarın adı ve soyadı, kitabın adı, (varsa) çevirenin adı soyadı, (varsa) baskısı, basım yeri, basım evi, basım yılı, sayfa sayısı şeklinde verilir.
 4. Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarında, konu edinilen eserin ya­zarının eğitimi, nitelikleri ve çalışma alanı tanıtılır. Kitap, yazarın amacından hareketle, bölümlerde işlenen konular ve varılan sonuçlar bağlamında, yazardan yapılan alıntılarla da desteklenerek değerlendiri­lir. Değerlendirme/eleştiri yazısının sonuç bölümünde, kitabı tanıtanın kitap hakkındaki görüşleri yer alır. Yazarın hedeflediği amaca ulaşıp ulaşmadığı, temellendirme şekli ve tutarlılık durumu; eserin ifade biçiminin başarılı olup olmadığı değerlendirilir. Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarında incelenen eserin yazarın çalışmaları ve ilgili lite­ratür içindeki yeri, eserin getirdiği yeniliğin ve varsa eksikliklerinin neler olduğu mümkünse literatür içindeki karşılaştırmalarla eleştirel bir üslup doğrultusunda dile getirilmelidir.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nda kaynak gösterme usulü aşağıda belirtilmiştir:

KİTAP

İlk geçtiği yerde: yazar/ların adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, (varsa) baskısı, basım yeri, basım evi, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar/ların soyadı, kısaltılmış eser adı, sayfa numarası.

Tek Yazarlı:

 • Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957, c. II,
 • Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, c. II, s. 45-47.

İki Yazarlı:

 • Oliver Leaman-Kecia Ali, Islam: The Key Concepts, London/New York: Routledge, 2008, s. 155-58.
 • Leaman-Ali, Islam: The Key Concepts, s. 155-58.

Üç veya Daha Çok Yazarlı:

 • Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara Üni­versitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998, s. 25.
 • Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, s. 36.

Çeviri:

 • Albert Habib Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, çev. Celal A. Kanat, İstan­bul: Pınar Yayınları, 1996, s. 45.
 • Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, s. 45.

Kitap Bölümü:

 • Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt v.dğr., Cambridge: Cambridge University Press, 1970, c. II, s. 632.
 • Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, s. 635.

Osmanlıca Eserler:

 • Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik, haz. Abdülkâdir Özcan, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989, s. 600.
 • Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik, s. 600.

Arapça Eserler:

 • mâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ Kavâtı’ı’l-Edille fi Usû­li’l-İ‘tikâd, haz. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Kahire: Mektebetü’l-Han­cî, 1369/1950, s. 181-83.
 • Cüveynî, el-İrşâd, s. 112-36.

Not:

 1. Arapça eser künyeleri için bk. TDV İslam Ansiklopedisi Bibliyografya Kısalt­maları.
 2. Yayınevi tespit edilemiyorsa baskı yeri ve tarihiyle yetinilebilir.
 3. Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri birlikte verilir: (Kahire 1934–1962) gibi.

MAKALE

İlk geçtiği yerde: yazar/ların adı ve soyadı, “makalenin tam adı”, derginin adı, (varsa) cilt numarası, (varsa) sayı numarası, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar/ların soyadı, “makalenin kısaltılmış adı”, sayfa nu­marası.

 • Orhan Şaik Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si”, Türk Folkloru Belleten, c. 1, 1986, 155-62.
 • Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si”, s. 173.
 • Fida Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, The American Journal of Islamic Social Sciences, S. 15, c. 2, 1998, s. 36-38.
 • Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, s. 39.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

İlk geçtiği yerde: yazar/ların adı ve soyadı, “maddenin tam adı” (yazar sadece maddenin bir kısmını yazmışsa, madde içindeki alt-başlık), ansiklopedinin adı, (varsa) parantez içinde kısaltması, (varsa) cilt numarası, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar/ların soyadı, “maddenin tam adı” (varsa madde için­deki alt-başlık adı), sayfa numarası.

 • Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, TDV İslâm Ansik­lopedisi (DİA), c. II, s. 416.
 • Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, s. 417.

GAZETE YAZISI

 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, Açık Söz, 13 Şaban 1340, s. 2.
 • Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, s. 2.

ARŞİV BELGESİ

 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.
 • BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

Not: Arşiv belgelerinin bibliyografik künyesi ve kısaltmaları için Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nde (haz. Yusuf İhsan Genç v.dğr., İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2000) belirlenmiş olan kurallar geçerlidir.

TEZ

 • Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 122.
 • Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, s. 122.

ONLINE KAYNAK

 • Alane D. Oestreicher, “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise”, no. 192, Vital Articles on Science/Creation; http://associate.com/ministry_files/The_Reading_Room/Evolution_n_Creation_2/Traditions_Of_A_PrImordi­al_Para.shtml (erişim: 27 Mart 2003).

KURAN ve KİTAB-I MUKADDES BÖLÜMLERİNE ATIF

 • el-Bakara, 2/75; el-A‘raf, 7/61; Âl-i İmran, 3/7.
 • Tekvin, 34:21; Matta, 7:6.

SAYFA NUMARALARI VERİŞ ŞEKLİ

s. 10-7, 26, 31, 100-7, 255-58, 1265-69, 1390-403.

KISALTMALAR

Bkz/bkz.: bakınız

bs.: baskı

çev.: çeviren/tercüme eden

der.: derleyen

dn.: dipnot

ed.: editör

haz.: yayına hazırlayan

nşr.: neşreden

Krş/krş.: karşılaştırınız

ö.: ölüm tarihi

par.: paragraf

s.: sayfa

t.y.: tarih yok

v.dğr.: ve diğerleri

vr.: varak

y.y.: yayınevi yok

b.: bin, ibn

bl.: bölüm

c.: cilt

h.: Hicrî

hk.: hakkında

Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi

MÖ: milattan önce

MS: milattan sonra

nr.: numara

s.nşr.: sadeleştirerek neşreden

ş.: Şemsî

vb.: ve benzeri

vd.: ve devamı

a.g.e.: adı geçen eser

“a.g.m.”: adı geçen makale

a.mlf.: aynı yazar

S.: sayı

akt.:aktaran

KAYNAKÇA

 • Kaynakçada yazarın soyadı önce gelecektir. (Örnek: (bir yazar için) Soyadı, Adı; …/ (Birden fazla yazar için) soyadı, adı (I. Yazar) ve adı soyadı (II. Yazar); …)
 • Baskı sayısı, kitap isminden sonra yazılacaktır: Gündüz, İrfan; Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, 2. baskı, İstanbul: Seha Neşriyat, 1990.
 • Kaynakçadaki eserler yazarların soyadlarına göre sıralanarak verilecektir.
Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.