Heidegger’e Özel 30. Sayı

  • Yazının Tarihi: 18 Ağustos 2016
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Kutadgubilig S-30

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
HEIDEGGER ÖZEL SAYISI
MARTIN HEIDEGGER
Teknik ve Sanat – Ge-Stell
Technik und Kunst – Ge-Stell
ÇEV. Erdal YILDIZ – Engin YURT
23
MARTIN HEIDEGGER
Technik und Kunst – Ge-Stell
25
MARTIN HEIDEGGER
Platon’un Hakikat Doktrini
Platons Lehre von der Wahrheit
ÇEV. Zeynep Berke ÇETİN
27
MARTIN HEIDEGGER
Platons Lehre von der Wahrheit
49
MARTIN HEIDEGGER
Herder’in “Dilin Kökeni Hakkında” İncelemesi Üzerine Dersler
Zu Herders Abhandlung “Uber den Ursprung der Sprache”
ÇEV. Güvenç ŞAR
73
MARTIN HEIDEGGER
Zu Herders Abhandlung “Uber den Ursprung der Sprache”
83
MARTIN HEIDEGGER
Öğretmen Kule Merdivenlerinin Kapısında Kule Bekçisiyle Buluşur
Der Lehrer Trifft den Türmer an der Tür zum Türmaufgang
ÇEV. Erdal YILDIZ – Engin YURT
91
MARTIN HEIDEGGER
Der Lehrer Trifft den Türmer an der Tür zum Türmaufgang
119
MARTIN HEIDEGGER
Rusya’da Bir Savaş Esiri Kampında Bir Genç ve
Yaşlı Adam Arasındaki Akşam Sohbeti
Abendgespräch in einem Kriegsgefangenenlager in Rußland zwischen einem
Jüngeren und einem Älteren
ÇEV. Metin TOPRAK – Serap DENİZER
145
MARTIN HEIDEGGER
Abendgespräch in einem Kriegsgefangenenlager in Rußland zwischen einem
Jüngeren und einem Älteren
171
MARTIN HEIDEGGER
Zerdüşt’ün Hayvanları
Zarathustras Tiere
ÇEV. Erdal YILDIZ – Engin YURT
197
MARTIN HEIDEGGER
Zarathustras Tiere
201
MARTIN HEIDEGGER
Çan Kulesinin Esrarı Üzerine (1954)
Vom Geheimnis des Glockenturms (1954)
ÇEV. İlhan TURAN
205
MARTIN HEIDEGGER
Vom Geheimnis des Glockenturms (1954)
209
MARTIN HEIDEGGER
Kıryolu
Der Feldweg
ÇEV. Erdal YILDIZ – Engin YURT
211
MARTIN HEIDEGGER
Der Feldweg
215
TEOMAN DURALI
Tarih Felsefesinin Işığında Martin Heidegger’in Rektörlük Nutku:
“Bu Millet Kendi Kaderini Tayin Etmektedir”
Martin Heidegger’s Rectorate Address in Light of Philosophy of History:
“This Nation is Determining its Own Destiny”
219
RECEP ALPYAĞIL
1933’te Neler Oldu? Heidegger ve Mahdûmları ve Peyami Safa ve Daha Başkaları
Üzerinden Felsefede -Ek’in Doğasına Dair Bir Tahlil
What Happened in 1933? An Investigation on the Nature of Supplement in
Philosophy Through Heidegger and His Sons and Peyami Safa and Others
233
AHMET DEMİRHAN
Dasein’ın “Nüfus Cüzdanı”: Heidegger’in Türkiye’de
Alımlanmasına Bir “Giriş” Denemesi
The “Identity Card” of Dasein: An Introduction to the Appropriation
of Heidegger in Turkey
249
DERMOT VORAN
Erken Dönem Heidegger
The Early Heidegger
ÇEV. Cansu TAPAN
281
DERMOT VORAN
The Early Heidegger
291
HAKAN POYRAZ
Heidegger: Etikten Önce
Heidegger: Before Ethics
301
SENEM ÖNAL
Grekler ve Heidegger: Dünyanın Açılmışlığında Varlığın Dilsel Deneyimi
Greeks and Heidegger: The Linguistic Experience of Being in
Disclosedness of the World
317
HİKMET ÜNLÜ
Heidegger’e Göre Aristoteles’te Doğruluk Kavramı
Heidegger on Aristotle’s Concept of Truth
ÇEV. Esma KAYAR
333
HİKMET ÜNLÜ
Heidegger on Aristotle’s Concept of Truth
347
KASIM KÜÇÜKALP
Heidegger ve Fenomenoloji
Heidegger and Phenomenology
361
ERDAL YILDIZ – ENGİN YURT
Herder’den Heidegger’e: Sorge
From Herder to Heidegger: Sorge
375
ÖZKAN GÖZEL
Egzistansiyal Bir Ölümle Ölmek: Heidegger’de Ölüme Doğru Varlık
Dying with an Existential Death: Being Towards Death in Heidegger
401
ZEHRAGÜL AŞKIN
Temporalitet Sorunu Açısından Heidegger’in Kant Yorumu’nda
Şematizm’in Zamansal Karakteri
Temporal Character of Schematism in Heidegger’s Kant Interpretation
with Regard to Problem of Temporality
431
GREGORY SCHUFREIDER
Sanat Eserinin Kökeni
The Origin of The Work of Art
ÇEV. Çağdaş Ali DEDE
461
GREGORY SCHUFREIDER
The Origin of The Work of Art
471
DERDA KÜÇÜKALP
Heidegger ve Nihilizm
Heidegger and Nihilism
481
FRANÇOISE DASTUR
Felsefenin Sonu ve Düşüncenin Diğer Başlangıcı
La Fin de la Philosophie et L’autre Commencement de la Pensée
ÇEV. Sevim Erşahin KARAKAŞ
495
FRANÇOISE DASTUR
La Fin de la Philosophie et L’autre Commencement de la Pensée
511
ÇETİN TÜRKYILMAZ
Heidegger’de Sonun/Sonluluğun Düşünülmesi
On the Consideration of End/Finitude in Heidegger
527
CAN BATUKAN
Metafiziğin Temel Kavramlarından Hayvan Sorusuna: Dünya-Sonluluk-Yalnızlık
From Fundamental Concepts of Metaphysics to Question of Animal:
World-Finitude-Solitude
539
JACQUES DERRIDA
IV
[Heidegger’in Hayvanı]
ÇEV. Erdal YILDIZ – Engin YURT
553
JACQUES DERRIDA
IV
573
UMUT ÖKSÜZAN
Ontolojik Farktan F(a)rka. Zor Bir Geçiş
From Ontological Difference to Différance. A Difficult Passage
591
PETER TRAWNY
Felsefeye Katkılar
Contributions to Philosophy
ÇEV. Cansu TAPAN
605
PETER TRAWNY
Contributions to Philosophy
615
ZEYNEP ZAFER ESENYEL
Da-Sein Versus Hier-Sein
Da-Sein Versus Hier-Sein
625
İDİRİS DEMİREL
Heidegger’de Grek Felsefesi, Batı Metafiziği, Bilim ve
Modern Endüstriyel Teknoloji
Greek Philosophy, Western Metaphysics, Science and Modern Industrial
Technology in Heidegger
635
ANDREW BOWIE
Sanat
Art
ÇEV. Elif KORKUT
655
ANDREW BOWIE
Art
663
CİHAN CAMCI
Cemal Süreya’nın Dizesinden Fışkıran Varoluş: An Ki Fıskiyesi Sonsuzluğun
The Spring of the Existence Out of Cemal Sureya’s Line: The Moment is The
Fountain of the Infinity
671
THOMAS SHEEHAN
Dönüş: Tüm Üçü De
The Turn: All Three of Them
ÇEV. Özgün GEZMİŞ
687
THOMAS SHEEHAN
The Turn: All Three of Them
697
CHRISTIANE LEITERITZ
20. Yüzyılda Felsefi Hermeneutik: Heidegger ve Gadamer
[Edebiyat Açısından Heidegger]
Philosophische Hermeneutik des 20. Jahrhunderts: Heidegger und Gadamer
ÇEV. Fatih TEPEBAŞILI
707
CHRISTIANE LEITERITZ
Philosophische Hermeneutik des 20. Jahrhunderts: Heidegger und Gadamer
713
ANDREW J. MITCHELL
Dörtlü
The Fourfold
ÇEV. Umut DAĞ
717
ANDREW J. MITCHELL
The Fourfold
727
IŞIL KAZAZ
Heidegger’in Sahici Düşüncesinin Bir Tasarım Felsefesi Olarak Etkileri:
Louis Kahn
Effects of Heidegger’s “Mediative Thinking” as a Design Philosophy:
in the Case of Louis Kahn
735
ÖZGÜN BULUT
Heidegger, Agamben ve Biyopolitika
Heidegger, Agamben and Biopolitics
747
KŌICHI TSUJIMURA
Martin Heidegger Düşünmesi ve Japon Felsefesi
[Heidegger’in Teşekkür Cevabı ile Birlikte]
Martin Heideggers Denken und die Japanische Philosophie
ÇEV. Erdal YILDIZ – Engin YURT
759
KŌICHI TSUJIMURA
Martin Heideggers Denken und die Japanische Philosophie
769
ERDAL YILDIZ – ENGİN YURT
Varlıktan Dile Dilden Varlığa
From Being to Language, From Language to Being
777
PAUL SHIH-YI HSIAO
Heidegger ve Tao Te Ching Eserini Çevirişimiz
Heidegger and Our Translation of Tao Te Ching
ÇEV. Engin YURT
801
PAUL SHIH-YI HSIAO
Heidegger and Our Translation of Tao Te Ching
811
ERDAL YILDIZ
Türkçede Martin Heidegger Kaynakçası (1935-2016)
Martin Heidegger Bibliography in Turkish (1935-2016)
819
VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİKEXISTENTIAL – INFORMATIONAL – ETHICAL STUDIES: METAPHYSICS
FERHAT ONUR
Rorty’nin Metafelsefesi
Rorty’s Metaphilosophy
873
TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARIHISTORICAL – SOCIAL – POLITICAL – ARTISTIC STUDIES
AHMET ÇAPKU
İnsanın Yetkinleşmesi Açısından Platon ve Fârâbî’nin Siyaset Felsefesinde Filozofun Yeri
The Place of the Philosopher in the Political Philosopy of Plato and Al-Farabi with respect to Perfection of Man
897
RIDVAN TURHAN
Eleştiriler Çerçevesinde Ömer Lütfi Barkan’ı Yeniden Düşünmek:
Bir Karşı-Devrimci Mi? Bir Disiplinin Kurucusu Mu?
Rethinking Omer Lutfi Barkan Within the Scope of Criticisms:
Is he a Counter-revolutionary? Is he the Founder of a Discipline?
917
FİLİZ CLUZEAU
Mythos’tan Bios’a Homeros
Homer: From Mythos to Bios
943
AYŞE AKSU
Skolastik Eğitimden Helenizm’e Geçişte Bir Azınlık Okulu:
İzmir Evangelike Rum Mektebi
A Minority School in Transition from Scholastic Education to Hellenism:
Smyrna Evangelical School
971
SEMRA UÇAR
Hans Reichenbach ve Türk Felsefesi’ne Katkıları
Hans Reichenbach and his Contributions to Turkish Philosophy
1001
ŞEYMA KÖMÜRCÜOĞLU
Platon’un Tanrı’ya Benzeyen Filozofu Bir Karikatür Mü?
Is Plato’s Godlike Philosopher a Caricature?
1031
JOEP LAMEER
İbn Sîna’nın Şehveti
Avicenna’s Concupiscence
ÇEV. Serdar Cihan GÜLEÇ
1047
JOEP LAMEER
Avicenna’s Concupiscence
1061
MÜLAKATINTERVIEW
AHMET ÇAPKU – CAN KARABÖCEK
Ş. Teoman Duralı İle Felsefe Üzerine Bir Söyleşi
1075
KİTABİYATBOOK REVIEW
ELİFE KILIÇ
Felsefe Atlası

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.