35. Sayı

  • Yazının Tarihi: 27 Kasım 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

EXISTENTIAL – INFORMATIONAL – ETHICAL STUDIES: METAPHYSICS

NEBİ MEHDİYEV

Bir Bilme Teorisi Denemesi

An Attempt at a Theory of Knowing

MEHMET GÜNENÇ

Felsefenin Oidipus’u Metafizik, Tarihsel Kurgu ve Günümüz İslam Düşüncesi

Metaphysics as Oeidipus of Philosophy, Historical Fiction and Contemporary Islamic Thought

DİDEM ÇOBAN SARI

Boethius’un Felsefenin Tesellisi Adlı Eserinde

Tanrısal Öngörü, Kader ve Zaman İlişkisi

The Relation Between Divine Providence, Fate and Time in Boethius’

Consolation of Philosophy

PAUL VINCENT SPADE

Boethius Tümellere Karşı: Porphyrios Üzerine İkinci Yorum’daki Argümanlar

Boethius gainst Universals: The Arguments in the Second Commentary on Porphyry

ÇEV. F. Didem ÇOBAN SARI

PAUL VINCENT SPADE

Boethius Against Universals: The Arguments in the

Second Commentary on Porphyry

ESMA KAYAR

Megaralılar ve Modalite Anlayışları

Megarians and Their Theory of Modality

WALTER BENJAMIN

Kader ve Karakter

Destiny and Character

ÇEV. Diler Ezgi TARHAN

WALTER BENJAMIN

Schicksal und Charakter

METİN AYDIN

Mutlu Budala Mı Mutsuz Sokrates Mi: John Stuart Mill’in

Ahlak Teorisinin Faydacı Karakteri ve Hazları Tasnifi

Satisfied Fool or Dissatisfied Socrates: The Utilitarian Characteristics and the Distinction Between the Pleasures of John Stuart Mill’s Ethics

TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI

HISTORICAL – SOCIAL – POLITICAL – ARTISTIC STUDIES

CAHİD ŞENEL

Türk Düşüncesinde Modern Batı Felsefesinin Alımlanışı: Başlangıcından İkinci Meşrutiyete Kadar Süreli Yayınlar Üzerinden Bir Araştırma

Reception of Western Philosophy in Turkish Thought: A Research on Periodicals From its Start to Second Constitutional Era

LUCIANO FLORIDI

Yaşamiçi Manifestosu Hiperbağlı Bir Çağda İnsan Olmak

The Onlife Manifesto Being Human in Hyperconnected Era

ÇEV. Vedat KAMER

LUCIANO FLORIDI

The Onlife Manifesto Being Human in Hyperconnected Era

MERİÇ BİLGİÇ

Thales ve Mezopotamya Bilimi Çerçevesinde Bilim Teorisindeki

Metodolojik Dönüşümler

The Methodological Transformations in Theory of Science, Concerning

Thales and Mesopotamia Science

CENGİZ ÇEVİK

A Short Conversation with Gareth Williams About Seneca’s

Works and Philosophy at Rome

CENGİZ ÇEVİK

Gareth Williams İle Seneca’nın Eserleri ve Roma’da

Felsefe Üzerine Kısa Bir Söyleşi

A Short Conversation with Gareth Williams About Seneca’s

Works and Philosophy at Rome

ESRA KARTAL SOYSAL

Birimden Sürece: Genden Epigenoma Evrilen Çağdaş Biyoloji

Contemporary Biology Evolving from Gene to Epigenome

KİTABİYAT

BOOK REVIEW

TANJU TOKA

Devlet Felsefesi: Eleştiriler ve Öngörüler

CAN TANKUT ESMEN

Sekülerleşme ve Din

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.