Makale Formatı

KUTADGUBİLİG FELSEFE-BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

MAKALE FORMATI

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. Kutadgubilig’e doktora öğrenimine devam eden ve doktorasını tamamlamış araştırmacıların yazıları kabul edilmektedir. Dergimizde felsefe ve bilim disiplinlerinden makalelere, kitap değerlendirmelerine, düşünce dünyamızda yer etmiş düşünürlerimize ilişkin “Hocaya Vefa” yazılarına yer verilmektedir. Kutadgubilig’de akademik makalelerin yanı sıra akademik etkinlik, akademik gündem, düşünürlerle söyleşiler, felsefe-bilim alanındaki eserler hakkında değerlendirme yazıları da yer bulmaktadır. Çeviri yazılar ise kabul edilmemektedir.

Dergimize gönderilecek yazılar, bilgi@kutadgubilig.com mail adresi üzerinden ulaştırılmalıdır. Yazı göndermek için en son tarihler, yayımlanacak sayının bir buçuk ay öncesidir. Haziran sayısı için en geç 15 Nisan, Aralık sayısı için ise en geç 15 Ekim tarihine kadar gönderilen yeni yazılar değerlendirmeye alınmaktadır. Yayımlanması için gönderilen yazılar öncelikle yayın formatına uygunluk açısından editöryel ön incelemeden geçirilmekte, editörün uygun görmesi halinde yazılar, ilgili alanda uzman en az iki hakeme iletilmektedir. Yazılar, iki hakemin onay vermesi halinde yayımlanmakta, hakemler tarafından bir onay bir ret verilmesi durumunda ise üçüncü hakeme başvurulmaktadır.

Kutadgubilig’e yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler şu özelliklere sahip olmalıdır:

 • Yazıların MS Word 98 veya daha üst bir sürümünde (eşdeğer programlarda yazılan yazılar Word formatıyla uyumlu ise) kabul edilmektedir. A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16×24,7 cm’lik alana) Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, paragraflar arasında 6 puntoluk otomatik boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 • Makale uzunluğu belirtilen şartlar dahilinde 30 sayfayı geçmemelidir.
 • Yazı içinde grafik ve resimler varsa maksimum 10×20 ebatında ayrı bir dosya olarak jpeg veya tiff formatında en az 300 dpi çözünürlükte gönderilmelidir.
 • Dergimize gönderilecek makaleler özet, giriş, konu içeriğine ilişkin alt başlıklar, sonuç ve kaynaklardan oluşmalıdır. Makale özetlerinde makale konusunun, konuya ilişkin sorunların, yazarın makaledeki amaçlarının ve vardığı sonucun ifade edilmesi gerekmektedir.
 • Yazılarda aşağıdaki bilgiler mevcut olmalıdır:
  1. Başlık sayfası; yazının ana başlığı, tüm sözcükler majiskül olarak yazılacak ve ortalanacaktır.
  2. 150-250 kelime arası Türkçe özet ve 4-10 kelime arası Türkçe anahtar kelimeler yer almalıdır.
  3. Yazının İngilizce başlığı bildirilmeli ve 150-250 kelime arası İngilizce özet ile 4-10 kelime arası İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir.
  4. Yazara ait bilgiler: Kurumsal bilgiler, açık adres, telefon numarası ve e-posta adresi bildirilmelidir.
 • İki ve daha çok yazarlı yazılar bir taahhüt mektubu ile birlikte gönderilmelidir. Bu taahhütnamede; yazının tüm yazarlarca okunup onaylandığı, akademik usul ve teamüllere uygun olduğu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bildirilmelidir.
 • Kitabiyat bölümü için gönderilecek olan yazılar şu hususlara göre hazırlanmalıdır:
  1. Kitap değerlendirme/eleştirisi için konu edinilecek eserin ülkemizde ve dünyada felsefe-bilim alanıyla ilgili olması ve alana önemli katkılar yaptığına inanılan kişiler arasından seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu bölümde yer alan yazıların, baskı tarihi son 3 yıl olan kitaplara ilişkin olması gerekmektedir.
  2. Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarının uzunluğu belirtilen şartlar dahilinde 5 sayfayı geçmemelidir.
  3. Kitabın künyesi sırasıyla; yazarın adı ve soyadı, kitabın adı, (varsa) çevirenin adı soyadı, (varsa) baskısı, basım yeri, basım evi, basım yılı, sayfa sayısı şeklinde verilir.
  4. Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarında, konu edinilen eserin yazarının eğitimi, nitelikleri ve çalışma alanı tanıtılır. Kitap, yazarın amacından hareketle, bölümlerde işlenen konular ve varılan sonuçlar bağlamında, yazardan yapılan alıntılarla da desteklenerek değerlendirilir. Değerlendirme/eleştiri yazısının sonuç bölümünde, kitabı tanıtanın kitap hakkındaki görüşleri yer alır. Yazarın hedeflediği amaca ulaşıp ulaşmadığı, temellendirme şekli ve tutarlılık durumu; eserin ifade biçiminin başarılı olup olmadığı değerlendirilir. Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarında incelenen eserin yazarın çalışmaları ve ilgili literatür içindeki yeri, eserin getirdiği yeniliğin ve varsa eksikliklerinin neler olduğu mümkünse literatür içindeki karşılaştırmalarla eleştirel bir üslup doğrultusunda dile getirilmelidir.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nda kaynak gösterme usulü aşağıda belirtilmiştir: 

KİTAP

İlk geçtiği yerde: yazar/ların adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, (varsa) baskısı, basım yeri, basım evi, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar/ların soyadı, kısaltılmış eser adı, sayfa numarası.

Tek Yazarlı:

 • Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957, c. II,
 • Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, c. II, s. 45-47.

İki Yazarlı:

 • Oliver Leaman-Kecia Ali, Islam: The Key Concepts, London/New York: Routledge, 2008, s. 155-58.
 • Leaman-Ali, Islam: The Key Concepts, s. 155-58.

Üç veya Daha Çok Yazarlı:

 • Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998, s. 25.
 • Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, s. 36.

Çeviri:

 • Albert Habib Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, çev. Celal A. Kanat, İstanbul: Pınar Yayınları, 1996, s. 45.
 • Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, s. 45.

Kitap Bölümü:

 • Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt v.dğr., Cambridge: Cambridge University Press, 1970, c. II, s. 632.
 • Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, s. 635.

Osmanlıca Eserler:

 • Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik, haz. Abdülkâdir Özcan, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989, s. 600.
 • Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik, s. 600.

Arapça Eserler:

 • İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ Kavâtı’ı’l-Edille fi Usûli’l-İ‘tikâd, haz. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950, s. 181-83.
 • Cüveynî, el-İrşâd, s. 112-36.

Not:

 1. Arapça eser künyeleri için bk. TDV İslam Ansiklopedisi Bibliyografya Kısaltmaları.
 2. Yayınevi tespit edilemiyorsa baskı yeri ve tarihiyle yetinilebilir.
 3. Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri birlikte verilir: (Kahire 1934–1962) gibi.

 

MAKALE

İlk geçtiği yerde: yazar/ların adı ve soyadı, “makalenin tam adı”, derginin adı, (varsa) cilt numarası, (varsa) sayı numarası, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar/ların soyadı, “makalenin kısaltılmış adı”, sayfa numarası.

 • Orhan Şaik Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si”, Türk Folkloru Belleten, c. 1, 1986, 155-62.
 • Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si”, s. 173.
 • Fida Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, The American Journal of Islamic Social Sciences, S. 15, c. 2, 1998, s. 36-38.
 • Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, s. 39.

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

İlk geçtiği yerde: yazar/ların adı ve soyadı, “maddenin tam adı” (yazar sadece maddenin bir kısmını yazmışsa, madde içindeki alt-başlık), ansiklopedinin adı, (varsa) parantez içinde kısaltması, (varsa) cilt numarası, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar/ların soyadı, “maddenin tam adı” (varsa madde içindeki alt-başlık adı), sayfa numarası.

 • Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. II, s. 416.
 • Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, s. 417.

 

GAZETE YAZISI

 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, Açık Söz, 13 Şaban 1340, s. 2.
 • Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, s. 2.

 

ARŞİV BELGESİ

 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.
 • BOA, İ. Mes. Müh.,

Not: Arşiv belgelerinin bibliyografik künyesi ve kısaltmaları için Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nde (haz. Yusuf İhsan Genç v.dğr., İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2000) belirlenmiş olan kurallar geçerlidir.

 

TEZ

 • Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 122.
 • Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, s. 122.

 

ONLINE KAYNAK

 • Alane D. Oestreicher, “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise”, no. 192, Vital Articles on Science/Creation; http://associate.com/ministry_files/The_Reading_Room/Evolution_n_Creation_2/Traditions_Of_A_PrImordial_Para.shtml (erişim: 27 Mart 2003).

 

KURAN ve KİTAB-I MUKADDES BÖLÜMLERİNE ATIF

 • el-Bakara, 2/75; el-A‘raf, 7/61; Âl-i İmran, 3/7.
 • Tekvin, 34:21; Matta, 7:6.

 

SAYFA NUMARALARI VERİŞ ŞEKLİ

s. 10-7, 26, 31, 100-7, 255-58, 1265-69, 1390-403.

 

KISALTMALAR

Bkz/bkz.: bakınız

bs.: baskı

çev.: çeviren/tercüme eden

der.: derleyen

dn.: dipnot

ed.: editör

haz.: yayına hazırlayan

nşr.: neşreden

Krş/krş.: karşılaştırınız

ö.: ölüm tarihi

par.: paragraf

s.: sayfa

t.y.: tarih yok

v.dğr.: ve diğerleri

vr.: varak

y.y.: yayınevi yok

b.: bin, ibn

bl.: bölüm

c.: cilt

h.: Hicrî

hk.: hakkında

Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi

MÖ: milattan önce

MS: milattan sonra

nr.: numara

s.nşr.: sadeleştirerek neşreden

ş.: Şemsî

vb.: ve benzeri

vd.: ve devamı

a.g.e.: adı geçen eser

“a.g.m.”: adı geçen makale

a.mlf.: aynı yazar

S.: sayı

akt.:aktaran

 

KAYNAKÇA

 • Kaynakçada yazarın soyadı önce gelecektir. (Örnek: (bir yazar için) Soyadı, Adı; …/ (Birden fazla yazar için) soyadı, adı (I. Yazar) ve adı soyadı (II. Yazar); …)
 • Baskı sayısı, kitap isminden sonra yazılacaktır: Gündüz, İrfan; Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, 2. baskı, İstanbul: Seha Neşriyat, 1990.
 • Kaynakçadaki eserler yazarların soyadlarına göre sıralanarak verilecektir.

 

KUTADGUBİLİG PHILOSOPHY-SCIENCE RESEARCH JOURNAL

ESSAY FORMAT

Kutadgubilig Philosophy-Science Research Journal is published twice a year, in June and December. The works of doctorate students and graduates are accepted to be published in Kutadgubilig. Our journal includes essays on disciplines of philosophy and science, book reviews and works of “homage to masters”. Besides the academic essays, Kutadgubilig includes writing on academic events, academic agenda, interviews with thinkers and reviews about the works on philosophy and science. However, translated works are not accepted.

The works that will be sent to our journal should be sent to our e-mail address, bilgi@kutagdubilig.com. The due date for applications is 6 weeks before the publication of the issue. The due date for the issue of June is 15th of April and for the issue of December, it is 15th of October. The works sent to be published are previewed by our editors and upon the approval of our editor, they are forwarded to at least two referees. If both of the referees confirm the publication, the work is published. If not, it is sent to a third referee for approval.

The articles to be published needs the following qualifications:

 • The works that are written using MS Word 98 or a higher version (the works written in equivalent programs are accepted if compatible with the Word format). They should be written in A4 sized paper and the margins left on top, bottom, right and left of the page should be 2,5 centimeters (the space of the writing should be 16×24,7 cm). The font to be used is Times New Roman, the type size is 12 points, The paragraph spacing should be 1.5 lines, the space between paragraphs are to be 6 points each.
 • The length of the essay should not exceed 30 pages written according to the instructions.
 • If the work consists graphs or pictures, they should be sent as a different file in jpeg or tiff format, its size should be 10×20 and its resolution should be 300 dpi.
 • The essays that are going to be sent to our journal should be consisted of a summary, subtitles according to the content, a conclusion and resources. In the summary, there should be the essay subject, the problems about the subject, the aims of the author and the conclusion he or she reached.
 • The essays should have the following information:
  1. Title page; main title of the work, all words should be written in capital letters and centered.
  2. There should be a Turkish summary, consisting 150 to 250 words and 4 to 10 Turkish key words.
  3. The English title of the work should be included with an English summary consisting 150 to 250 words, and 4 to 10 English key words.
  4. The information about the author: Institutional information, address, phone number and e-mail address.
 • Works written by two or more authors should be sent with a letter of commitment. In the commitment, it should be informed that the work is read and approved by both authors, is suitable to the academic methods and principles, has not been published in anywhere or sent to another journal.
 • The works that will be sent to the book review section should be written according to the following instructions:
  1. The work to be chosen for book review should be related to the field of philosophy-science and chosen among people who contribute to the field.
  2. The length of the works for the book review section should not exceed 5 pages written according to the instructions.
  3. The details of the book are written according to the following order: The name and surname of the author, the name of the book (in italic), the name and surname of the translator (if exists), the imprint (if exists), the place of publication, the name of the publisher, the year of publication, and the print length.
  4. In the writings of book review, the author’s education, qualifications and field of study should be included. The book is reviewed within the context of the author’s aim, subject of the chapters, and the conclusion, and supported by the quotations by the author. In the conclusion part, the views of the book review author are given. It is discussed whether the author reached his/her goals, his/her justification and coherence, and whether his/her way of expression is successful or not. The place of the work among the author’s works and in the relevant literature, the novelty it brings to the literature and the deficiencies of the work (if exits) should be expressed using a critical tone and comparisons within the literature (if possible).

The citations should be made according to the following instructions:

BOOK

First place of appearance: The name and surname of the author/s, the full title of the work (in italic), the name and surname of the translator (if exists), the imprint (if exists), the place of publication, the name of the publisher, the year of publication, the number of the page.

Second place of appearance: The surname of the author/s, the shortened title of the book (in italic), the number of the page.

One author:

 • Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957, c. II,
 • Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, c. II, s. 45-47.

Two authors:

 • Oliver Leaman-Kecia Ali, Islam: The Key Concepts, London/New York: Routledge, 2008, s. 155-58.
 • Leaman-Ali, Islam: The Key Concepts, s. 155-58.

Three or more:

 • Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998, s. 25.
 • Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, s. 36.

Translation:

 • Albert Habib Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, çev. Celal A. Kanat, İstanbul: Pınar Yayınları, 1996, s. 45.
 • Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, s. 45.

Chapter of a Book:

 • Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt v.dğr., Cambridge: Cambridge University Press, 1970, c. II, s. 632.
 • Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, s. 635.

Works Written in Ottoman Turkish:

 • Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik, haz. Abdülkâdir Özcan, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989, s. 600.
 • Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik, s. 600.

Arabic Works:

 • İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ Kavâtı’ı’l-Edille fi Usûli’l-İ‘tikâd, haz. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950, s. 181-83.
 • Cüveynî, el-İrşâd, s. 112-36.

Notes:

 1. For the information of Arabic works see TDV Islam Ansiklopedisi, Bibliography Abbreviations.
 2. If the publisher can not be determined, the place and date of publication are sufficient.
 3. If the dates of publication of the volumes are different, the date of publications of each volume is given in the first place of appearance. (e.g. Kahire 1934-1962)

 

ESSAY

First place of appearance: The name and surname of the author/s, the full title of the essay (in “double quotes”), the name of the journal (in italic), the number of the volume (if exists), the number of the issue (if exits), the year of publication, the number of the page.

Second place of appearance: The surname of the author/s, the shortened title of the essay (in “double quotes”), the number of the page.

 • Orhan Şaik Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si”, Türk Folkloru Belleten, c. 1, 1986, 155-62.
 • Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si”, s. 173.
 • Fida Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, The American Journal of Islamic Social Sciences, S. 15, c. 2, 1998, s. 36-38.
 • Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, s. 39.

 

ENCYCLOPEDIA ENTRY

First place of appearance: The name and surname of the author/s, the full title of the entry (in “double quotes”, if the author has written only a part of the entry, please indicate the subtitle within the entry), the name of the encyclopedia (in italic), the shortened title (if exists, in brackets), the number of the volume (if exists), the number of the page.

Second place of appearance: The surname of the author/s, the full title of the entry (in “double quotes”, please add the subtitle within the entry if exists), the number of the page.

 • Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. II, s. 416.
 • Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, s. 417.

 

NEWSPAPER ARTICLE

 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, Açık Söz, 13 Şaban 1340, s. 2.
 • Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, s. 2.

 

ARCHIVE DOCUMENT

 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.
 • BOA, İ. Mes. Müh.,

Not: The rules indicated in the Guide for the Ottoman Archives of the Prime Ministry is effective fort he bibliographic abbreviations and information of the archive documents.

 

THESIS

 • Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 122.
 • Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, s. 122.

 

ONLINE SOURCES

 • Alane D. Oestreicher, “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise”, no. 192, Vital Articles on Science/Creation; http://associate.com/ministry_files/The_Reading_Room/Evolution_n_Creation_2/Traditions_Of_A_PrImordial_Para.shtml (erişim: 27 Mart 2003).

 

QURAN AND BIBLE REFERENCES

 • el-Bakara, 2/75; el-A‘raf, 7/61; Âl-i İmran, 3/7.
 • Tekvin, 34:21; Matta, 7:6.

 

THE WAY OF GIVING PAGE NUMBERS

s. 10-7, 26, 31, 100-7, 255-58, 1265-69, 1390-403.

 

ABBREVIATIONS

Bkz/bkz.: bakınız

bs.: baskı

çev.: çeviren/tercüme eden

der.: derleyen

dn.: dipnot

ed.: editör

haz.: yayına hazırlayan

nşr.: neşreden

Krş/krş.: karşılaştırınız

ö.: ölüm tarihi

par.: paragraf

s.: sayfa

t.y.: tarih yok

v.dğr.: ve diğerleri

vr.: varak

y.y.: yayınevi yok

b.: bin, ibn

bl.: bölüm

c.: cilt

h.: Hicrî

hk.: hakkında

Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi

MÖ: milattan önce

MS: milattan sonra

nr.: numara

s.nşr.: sadeleştirerek neşreden

ş.: Şemsî

vb.: ve benzeri

vd.: ve devamı

a.g.e.: adı geçen eser

“a.g.m.”: adı geçen makale

a.mlf.: aynı yazar

S.: sayı

akt.:aktaran

 

BIBLIOGRAPHY

 • The surname of the author comes first in the bibliography. (Example: (for an author) Surname, Name; …/ (For more than one author) Surname, Name (1st author) and Name, Surname (2nd author); …/
 • The print number is written after the title: Gündüz, İrfan; Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, 2. baskı, İstanbul: Seha Neşriyat, 1990.
 • The works in the bibliography are listed according to the surnames of the authors, from A to Z.

Yorum Kapalıdır.